Integritetspolicy

ANSVARIG FÖR DATABEHANDLING

I enlighet med den organiska lagen 3/2018 LOPD-GDD och den europeiska förordningen RGPD om skydd av personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy. På denna webbplats respekterar vi och tar hand om användarnas personuppgifter. Som användare bör du veta att dina rättigheter garanteras.

Observera att denna integritetspolicy kan komma att ändras i enlighet med lagstiftning eller självreglerande krav, varför användarna rekommenderas att besöka den regelbundet. Den är tillämplig om användarna fyller i ett kontakt- eller registreringsformulär där personuppgifter skickas.

MG Electricidad S.L. har anpassat denna webbplats till kraven i den organiska lagen 3/2018 LOPD-GDD och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer RGPD, samt med lagen 34/2002 av den 11 juli, om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel LSSICE.

I enlighet med den informationsplikt som fastställs i gällande lag informerar vi dig om att den här webbplatsen ägs av:

 • Företagets namn: Elektricitet Manuel García SL. (nedan kallat "MG Electricidad")
 • CIF: B03138195
 • Postadress: c/ Jose Reus García, 3 - 03010, Alicante, Spanien
 • Registerdata: Handelsregistret för ALICANTE, volym 1.407, bok 0, folio 161, avsnitt 8, sida A-11.783, inskription 2.
 • Telefon: 965 172 000
 • Fax: 965 172 036
 • e-Mail: [email protected]
 • Webb: mgelectricidad.com

I enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen som nämns ovan kommer de personuppgifter som du skickar till oss via formulären på webben att behandlas som uppgifter om "webbanvändare och kunder MG". För behandling av användardata implementerar vi alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som fastställs i gällande lagstiftning.

 

SYFTE

Varje person som besöker denna webbplats tar på sig rollen som användare och åtar sig att följa och strikt följa bestämmelserna i detta dokument, liksom alla andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga.

Varje person som besöker denna webbplats antar rollen som användare och förbinder sig att iaktta och strikt följa bestämmelserna häri, liksom alla andra rättsliga bestämmelser som kan vara tillämpliga.

MG Electricidad förbehåller sig rätten att ändra alla typer av information som kan visas på webbplatsen, utan någon skyldighet att meddela i förväg eller informera användarna om sådana skyldigheter, vilket förstås som tillräckligt med publiceringen på webbplatsen.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar kommer från:

 • Kontaktformulär
 • Telefon
 • E-post
 • Besök

Vilka är dina rättigheter när du lämnar dina uppgifter till oss?

De registrerade har rätt att:

   • Begära tillgång till personuppgifter som rör den registrerade
   • Begäran om rättelse
   • Begäran om att tas bort från vår databas
   • Begäran om att tas bort från vår databas
   • Begära begränsning av deras behandling
   • Begära begränsning av deras behandling
   • Begära begränsning av deras behandling
   • Motsätta sig bearbetningen
   • Motsätter sig bearbetningen

Kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter. Du måste identifiera dig korrekt och tydligt begära rätten att utöva till följande adresser:

   • Postadress: c/ Jose Reus García, 3 - 03010, Alicante, Spanien.
   • e-Mail: [email protected]

Berörda parter kan få tillgång till sina personuppgifter samt begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära radering när uppgifterna, bland andra skäl, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Vid vissa tillfällen kan berörda parter begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i detta fall kommer vi endast att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk. Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras särskilda situation kan registrerade invända mot behandlingen av deras uppgifter. MG Electricidad kommer att sluta behandla uppgifterna, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utövandet eller försvaret av eventuella anspråk. Som registrerad har användaren rätt att ta emot de personuppgifter som rör honom/henne, som han/hon har tillhandahållit oss och i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra det till en annan registeransvarig när:

   • Behandlingen baseras på samtycke
   • Uppgifterna har tillhandahållits av den registrerade
   • Behandlingen utförs med hjälp av automatiserade metoder.

De registrerade ska också ha rätt till ett effektivt rättsligt skydd och att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i detta fall den spanska dataskyddsmyndigheten, om de anser att behandlingen av personuppgifter som rör dem strider mot förordningen.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Användarens personuppgifter kommer endast att användas för följande ändamål:

 • För att utföra nödvändiga kommersiella och administrativa formaliteter med användarna av webbplatsen och MG Electricidads kunder.
 • För att utföra nödvändiga kommersiella och administrativa formaliteter med användarna av webbplatsen och MG Electricidads kunder.
 • Svara på frågor och/eller tillhandahålla information som begärts av användaren.
 • Svara på frågor och/eller tillhandahålla information som begärts av användaren.
 • För att utföra de tjänster och/eller produkter som kunden har beställt eller prenumererar på.
 • För att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som kunden har beställt eller prenumererar på.
 • Att använda dina uppgifter för att kontakta oss, både per telefon och elektroniskt, för att få din åsikt om den tillhandahållna tjänsten.
 • För att meddela ändringar i de tjänster och produkter som avtalats eller prenumererats på.
 • För att meddela ändringar och viktig utveckling av integritetspolicyn, det rättsliga meddelandet eller cookiepolicyn.
 • För att meddela dig om ändringar och viktig utveckling av integritetspolicyn, det rättsliga meddelandet eller cookiepolicyn.
 • Uppgifterna om kunder och/eller leverantörer kommer att behandlas, inom det avtalsförhållande som binder dem till MG Electricidad, i enlighet med administrativa, skattemässiga, bokföringsmässiga och arbetsrättsliga skyldigheter som är nödvändiga enligt gällande lagstiftning.

Tillförlitlighet

Det samtycke som ges, både för behandling och för överföring av de berörda parternas uppgifter, kan återkallas när som helst genom att meddela detta till MG Electricidad på de villkor som fastställs i denna policy för utövande av ARCO:s rättigheter och de som fastställs i de olika gällande förordningarna. Denna återkallelse skall under inga omständigheter vara retroaktiv.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett brev med ämnet "Baja" till [email protected].

Kommersiella utskick

I enlighet med LSSICE, MG Electricidad S.L. utför inte SPAM praxis, därför skickar inte kommersiella utskick via e-post som inte tidigare har begärts eller godkänts av användaren. Följaktligen, i all kommunikation du får från leverantören, om någon, har användaren möjlighet att avbryta ditt uttryckliga samtycke till att ta emot vår kommunikation.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål än de som beskrivs, förutom enligt lagstadgad skyldighet eller domstolsbeslut.

I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 3/2018 (LOPD-GDD) och den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (RGPD) 2016/679, kommer MG Electricidad att ansvara för behandlingen av uppgifter som motsvarar "webbanvändare och MG-kunder". MG Electricidad säljer, hyr eller överför inte personuppgifter som kan identifiera användaren, och kommer inte heller att göra det i framtiden, till tredje part utan föregående samtycke. Det kommer alltid att göras med de strängaste säkerhetsstandarderna.

 

Navigation

När du surfar på www.mgelectricidad.cin kan icke-identifierbara uppgifter samlas in, vilket kan inkludera IP-adresser, geografisk plats (ungefär), ett register över hur tjänster och platser används och andra uppgifter som inte kan användas för att identifiera användaren. Bland de icke-identifierbara uppgifterna finns också de som är relaterade till dina surfvanor via tredjepartstjänster. Denna webbplats använder följande analystjänster från tredje part:

 • Google Analytics

Vi använder denna information för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet.

Google Analytics: en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ett Delaware-företag vars huvudkontor ligger på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa www.mgelectricidad.com att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av www.mgelectricidad.com kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. IP-adressen är anonymiserad, så den kommer inte att samlas in av Google.

Skicka ett e-postmeddelande för kontaktändamål

Ett specialfall av databehandling i MG Electricidad, avser e-postmeddelanden som användare skickar för att kontakta vårt företag för att ställa frågor om våra produkter. Även om det finns ett formulär för datainsamling kan användare också skicka e-postmeddelanden för kontaktändamål. För detta ändamål använder MG Electricidad e-postsystemet Office 365 (Microsoft). Meddelanden från användare för detta ändamål lagras i MG Electricidads Office 365-konto och motsvarande data (e-post och namn) enligt Microsofts sekretesspolicy. De uppgifter som lagras i Microsoft-kontot, liksom de som finns i det privata kundområdet, överförs eller delas inte med någon, och användaren kan utöva sina juridiska rättigheter, enligt vad som anges i denna sekretesspolicy.

 

Legitimitet för behandlingen av dina uppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är ditt samtycke till att utföra de syften som beskrivs ovan, vilket kommer att begäras när du kryssar i lämplig ruta vid tidpunkten för insamlingen av dina uppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är ditt samtycke till att utföra de syften som beskrivs ovan, vilket kommer att begäras när du kryssar i lämplig ruta vid tidpunkten för insamlingen av dina uppgifter.

Underlåtenhet att tillhandahålla de begärda personuppgifterna eller att inte acceptera denna dataskyddspolicy innebär att det är omöjligt att prenumerera, registrera eller ta emot information om leverantörens produkter och tjänster.

För att kontakta eller skicka formulär på denna webbplats krävs samtycke till denna sekretesspolicy. Det potentiella eller kommersiella erbjudandet av produkter och tjänster baseras på det samtycke du ombeds ge.

I fall där det finns ett tidigare avtalsförhållande mellan parterna kommer legitimiteten för utvecklingen av administrativa, skatte-, redovisnings- och arbetsskyldigheter som är nödvändiga enligt gällande lagstiftning att vara den tidigare existensen av den affärsförbindelse som upprättats mellan parterna. I de fall det finns ett tidigare avtalsförhållande mellan parterna ska legitimiteten för utvecklingen av de administrativa, skattemässiga, bokföringsmässiga och arbetsrättsliga skyldigheter som är nödvändiga enligt gällande lagstiftning vara den tidigare existensen av den affärsförbindelse som etablerats mellan parterna.

ANSVAR

MG Electricidad frånsäger sig allt ansvar för den information som publiceras på företagets webbplats, förutsatt att denna information har manipulerats eller införts av en tredje part som är extern till företaget.

MG Electricidad är befriat från allt ansvar som härrör från den information som publiceras på dess webbplats, förutsatt att denna information har manipulerats eller införts av en tredje part som är extern till företaget.

IP-ADRESSER

Webbplatsens servrar kommer automatiskt att kunna identifiera den IP-adress och det domännamn som användaren använder.

En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter till Internet. All denna information registreras i en serveraktivitetsfil, vederbörligen registrerad, som möjliggör efterföljande behandling av uppgifterna för att få mätningar endast statistik som gör det möjligt att veta antalet sidvisningar, antalet besök på webbservrar, besökens ordning, åtkomstpunkten etc.

LÄNKPOLICY

Från denna webbplats kan du omdirigeras till innehåll på tredje parts webbplatser. Eftersom MG Electricidad inte alltid kan kontrollera det innehåll som publiceras av tredje part på deras webbplatser, tar MG Electricidad inget ansvar för sådant innehåll. MG Electricidad kommer i alla händelser att omedelbart avlägsna allt innehåll som kan strida mot nationell eller internationell lag, moral eller allmän ordning, omedelbart dra tillbaka omdirigeringen till den aktuella webbplatsen och göra behöriga myndigheter uppmärksamma på innehållet i fråga.

 

MG Electricidad är inte ansvarig för den information och det innehåll som lagras, inklusive men inte begränsat till, forum, chattar, bloggar generatorer, kommentarer, sociala nätverk eller något annat sätt som tillåter tredje part att publicera innehåll självständigt på webbplatsen. Dock, och i enlighet med bestämmelserna i art. 11 och 16 i LSSICE, är MG Electricidad tillgänglig för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor, som aktivt samarbetar för att ta bort eller blockera allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationell eller internationell lagstiftning, tredje parts rättigheter eller moral och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan vara mottagligt för denna klassificering, vänligen meddela omedelbart till administratören av webbplatsen.

Denna webbplats har granskats och testats för korrekt funktion. I princip kan det garanteras att den fungerar korrekt 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. MG Electricidad utesluter dock inte att det kan förekomma vissa programmeringsfel, eller att det på grund av force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter uppstår hinder för att komma åt webbplatsen.

DATASKYDD

MG Electricidad är fast beslutet att följa bestämmelserna i de nuvarande bestämmelserna om dataskydd, och i samband med det nya regelverket som inrättats enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad "GDPR"), och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter.

MG Electricidad informerar också om att företaget följer lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel och kommer alltid att begära ditt samtycke till behandling av dina uppgifter för kommersiella ändamål.

IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till programmering, redigering, sammanställning och andra element som är nödvändiga för dess drift, design, logotyper, text och / eller grafik tillhör MG Electricidad eller om du har en licens eller uttryckligt tillstånd från författarna. Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddat av reglerna för immateriell och industriell äganderätt.

 

Oavsett vilket syfte de var avsedda för, kräver fullständig eller delvis reproduktion, användning, exploatering, distribution och marknadsföring under alla omständigheter skriftligt förhandstillstånd från MG Electricidad. All användning som inte tidigare godkänts av MG Electricidad kommer att betraktas som ett allvarligt brott mot författarens immateriella eller industriella äganderätt.

De mönster, logotyper, text och/eller grafik utanför leverantören och som kan visas på webbplatsen tillhör deras respektive ägare, som själva ansvarar för eventuella tvister som kan uppstå i samband med detta. I vilket fall som helst har MG Electricidad det uttryckliga förhandsgodkännandet från dem.

MG Electricidad tillåter uttryckligen tredje part att omdirigera direkt till det specifika innehållet på webbplatsen, i vilket fall som helst måste omdirigera till hemsidan på webbplatsen.

MG Electricidad erkänner till förmån för sina ägare motsvarande rättigheter till immateriell och industriell egendom, vilket inte innebär att det bara nämns eller visas på webbplatsen förekomsten av några rättigheter eller ansvar för MG Electricidad på dem, inte heller godkännande, sponsring eller rekommendation från deras sida.

För alla de bilder där designprogrammet tillåter det har referenserna till upphovsmannen och motsvarande licens inkluderats.

Om du vill lämna synpunkter på eventuella överträdelser av immateriella eller industriella rättigheter eller på något av innehållet på webbplatsen kan du göra det via följande e-postadress: [email protected].

SSL

MG Electricidad har för sin webbplats beställt ett SSL-certifikat, utfärdat av cPanel, Inc. Certifikatutfärdare.

SSL

Ett SSL-certifikat skyddar all personlig och konfidentiell information som kan hanteras på en webbplats, oavsett vilken information som överförs, t.ex. från något av webbplatsens kontaktformulär till servern, eller uppgifter som anges för prenumeration på nyhetsbrev eller åtkomst till skyddade områden.

Webbplatsens adress visas i grön färg och aktiverar "https"-protokollet som möjliggör säkra anslutningar från en webbserver till användarens webbläsare.

INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDARE OCH SKYDD AV ANVÄNDARDATA

1.- Användarinformation

MG Elektricitet informerar webbplatsens användare om sin policy när det gäller behandling och skydd av användares och kunders personuppgifter som kan samlas in genom att surfa på webbplatsen.

MG Elektricitet är ansvarig för behandlingen av användarens personuppgifter och tillhandahåller därför följande information om behandlingen av dina uppgifter:

Principer som vi kommer att tillämpa på din information

När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att tillämpa följande principer som är i linje med kraven i den nya europeiska dataskyddsförordningen:

 • Principerna om laglighet, rättvisa och öppenhet: Vi kommer alltid att kräva ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål som vi kommer att informera dig om i förväg med absolut öppenhet.
 • Principen om dataminimering: Vi kommer endast att begära uppgifter som är absolut nödvändiga i förhållande till de syften för vilka vi behöver dem.
 • Principen om begränsning av lagringstiden: Uppgifterna kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen, beroende på syftet kommer vi att informera dig om motsvarande lagringsperiod, när det gäller prenumerationer granskar vi regelbundet våra listor och raderar de poster som är inaktiva under en avsevärd tid.
 • Principen om integritet och konfidentialitet: dina uppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att adekvat säkerhet för personuppgifter och konfidentialitet garanteras. Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller missbruk av våra användares uppgifter av tredje part.

Syfte med behandlingen av dina uppgifter: För att upprätthålla en affärsrelation med användaren. De åtgärder som planeras för att utföra behandlingen är:

 • Skicka kommersiell reklam via e-post, fax, SMS, MMS, sociala nätverk eller andra elektroniska eller fysiska medel, nuvarande eller framtida, som möjliggör kommersiell kommunikation. Denna kommunikation kommer att ske genom MG Elektricitet och relaterade till dess produkter och tjänster, eller de av dess samarbetspartners eller leverantörer med vilka det har nått ett marknadsföringsavtal. I detta fall kommer tredje part aldrig att ha tillgång till personuppgifter.
 • För att behandla beställningar, förfrågningar eller någon annan typ av begäran som görs av användaren via någon av de kontaktformer som görs tillgängliga för användaren.
 • Tillgång till den privata delen av webben, för nedladdning av innehåll som är specifikt för MG Electricidads kunder.
 • Skicka nyhetsbrevet från webbplatsen.

Mottagare eller överföring av uppgifter: Dina uppgifter kommer att behandlas av MG Electricidad och tjänsteleverantörer eller samarbetspartners.

2.- Information som tillhandahålls av användaren

Om användaren är under 18 år är det inte tillåtet att använda formulär på vår webbplats. Användare, genom att ange sina uppgifter i kontaktformuläret eller skickas i nedladdningsformulär, uttryckligen och fritt och otvetydigt accepterar att deras uppgifter är nödvändiga för att uppfylla din begäran, av MG Electricidad, är frivilligt införandet av data i de återstående fälten.

Användaren är under 18 år och har inte rätt att använda formulär på vår webbplats.

Användaren garanterar att de personuppgifter som lämnas är sanningsenliga och ansvarar för att meddela eventuella ändringar av dessa. Alla uppgifter som begärs via webbplatsen är nödvändiga för att tillhandahålla en optimal tjänst till användaren. Om alla uppgifter inte lämnas, finns det ingen garanti för att den information och de tjänster som tillhandahålls av MG Electricidad, är helt skräddarsydda för dina behov.

Sekretess och datasäkerhet

www.mgelectricidad.com har åtagit sig att använda och behandla personuppgifter som ingår användare, respektera deras konfidentialitet och använda dem i enlighet med syftet med detta, och att uppfylla sin skyldighet att spara och anpassa alla åtgärder för att förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om dataskydd.

www.mgelectricidad.com kan inte garantera att Internet-nätverket är absolut ogenomträngligt och därmed att uppgifterna inte kommer till skada genom att tredje part får tillgång till dem på ett bedrägligt sätt.

När det gäller konfidentialiteten i behandlingen måste MG Electricidad se till att alla personer som har tillstånd av oss att behandla kunddata (inklusive dess personal, medarbetare och tjänsteleverantörer), kommer att omfattas av lämplig sekretessplikt (oavsett om det är en avtalsenlig eller lagstadgad skyldighet).

När en säkerhetsincident inträffar ska MG Electricidad, efter att ha blivit medveten om den, meddela kunden utan onödigt dröjsmål och måste tillhandahålla aktuell information relaterad till säkerhetsincidenten när den blir känd eller när kunden rimligen begär det.

Uppgifternas riktighet och sanningsenlighet

Som användare är du ensam ansvarig för att de uppgifter du skickar till www.mgelectricidad.com är korrekta och att MG Electricidad befrias från allt ansvar i detta avseende.

MG Electricidad, från allt ansvar i detta avseende.

Användare garanterar och svarar i alla fall på noggrannheten, giltigheten och äktheten hos de personuppgifter som tillhandahålls och åtar sig att hålla dem uppdaterade. Användaren samtycker till att tillhandahålla fullständig och korrekt information i kontaktformuläret eller Kurser och evenemang.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

För lösning av alla tvister eller frågor som rör denna webbplats eller de aktiviteter som utvecklats i den, kommer att tillämpa spansk lag, som parterna uttryckligen underkastar sig, är behöriga för lösning av alla tvister som uppstår från eller relaterade till dess användning domstolarna och tribunalerna i Alicante.

Officiella kommunikationsmedel

Användaren informeras om att de medel som företaget använder för att kommunicera med kunder och andra berörda är företagets telefon, företagets mobiltelefoner och företagets e-post.

Om du skickar personuppgifter via ett annat kommunikationsmedel än de som anges i detta avsnitt, är MG Electricidad befriat från ansvar i förhållande till de säkerhetsåtgärder som tillhandahålls av medlet i fråga.

Språk

Det språk som gäller för denna integritetspolicy är spanska. I händelse av motsägelser i någon av de versioner som tillhandahålls på andra språk ska därför den spanska versionen ha företräde.

Lagstiftning

I allmänhet är relationerna mellan MG Electricidad och användarna av dess telematiska tjänster, som finns på denna webbplats, föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion som parterna uttryckligen underkastar sig, och är behöriga för lösning av alla tvister som uppstår från eller relateras till dess användning domstolarna och tribunalerna i Barcelona.

Immateriella och industriella rättigheter

MG Electricidad själv eller som en överlåtare, äger alla immateriella och industriella rättigheter på sin webbplats, liksom de element som finns där (inte begränsat till bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter; varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, urval av material som används, datorprogram som krävs för dess drift, tillgång och användning etc.), som ägs av MG Electricidad. De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, som är tillämpligt både de spanska och gemenskapsbestämmelserna på detta område, liksom internationella fördrag som rör ämnet och som undertecknats av Spanien.

Alla rättigheter förbehålls. Enligt bestämmelserna i lagen om immateriella rättigheter är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess sätt att göra tillgängligt, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i alla medier och med alla tekniska medel, uttryckligen förbjudet utan tillstånd från MG Electricidad.

Användaren förbinder sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av MG Electricidad. Du kan visa portalens element och även skriva ut, kopiera och lagra dem på hårddisken i din dator eller annan hårdvara förutsatt att det enbart och uteslutande är för ditt personliga och privata bruk. Användaren får inte radera, ändra, kringgå eller manipulera någon skyddsanordning eller något säkerhetssystem som har installerats på MG Electricidads sidor.

Senaste uppdatering: 16 februari 2021.

Bläddra till toppen